Cuộc sống thật tuyệt vời khi có sự phục vụ của một chiếc máy iRobot Roomba. Tuy nhiên một ngày đẹp trời nào đó chú máy chăm chỉ bỗng nhiên dừng lại với câu nói bằng tiếng anh, hoặc đơn giản chỉ là câu “uh-oh”. Có thể sẽ làm bạn bối rối, nhưng thật may mắn vì hệ thống báo lỗi của Roomba đều có mã riêng bằng con số và được thông báo bằng tiếng Anh cho bạn biết. Và tất nhiên Robot sẽ chỉ hoạt động trở lại khi bạn khắc phục xong hoàn toàn vấn đề lỗi. Có thể bạn sẽ cần tham khảo bảng các mã lỗi của iRobot Roomba do Quang Vacuum cung cấp dưới đây, để biết được cách khắc phục nhanh nhất. Chắc chắn cuộc sống sẽ tuyệt vời trở lại ngay sau khi Robot của bạn hoạt động.

Một số model thấp của iRobot sẽ sử dụng thông báo lỗi ngay trên màn hình Robot. Bạn có thể tìm mã lỗi và khắc phục theo hướng dẫn của chúng tôi.

Error CodeError MessageLikely CauseWhat to Check

Error 1

Uneven ground. Place on a flat surface, and then press Clean

The left wheel for Roomba is hanging down or Roomba is stuck.

Left Wheel – Roomba Error 1

Error 2

Clear the brushes, then press Clean

The multi-surface rubber brushes cannot spin.

 

Brushes – Roomba Error 2

 

Error 3

Uneven ground. Place on a flat surface, and then press Clean

The right wheel for Roomba is hanging down or Roomba is stuck

Right Wheel – Roomba Error 3

Error 4

Clear the wheels, then press Clean

Left wheel stalled. Left wheel is jammed

Left Wheel – Roomba Error 4

Error 5

Clear the wheels, then press Clean

Right wheel stalled. Right wheel is jammed

Right Wheel – Roomba Error 5

Error 6

Drop off detected. Move to a new area, and then press Clean

Constant cliff detected. Check that cliff sensors are clear of debris

Cliff Sensors – Roomba Error 6

Error 7

Wheel problem. See the app for help

Left wheel on the ground and robot cannot sense

Left Wheel – Roomba Error 7

Error 8

Vacuum problem. See the app for help

Vacuum has poor suction

See the App – Roomba Error 8

Error 9

Tap the bumper to unstick, then press Clean

Constant Bump. Bumper is jammed with debris or dislodged

Bumper – Roomba Error 9

Error 10

Wheel problem. See the app for help

Right wheel on the ground and robot cannot sense

Right Wheel – Roomba Error 10

Error 11

Vacuum problem. See the app for help

Vacuum motor not activating

Roomba Error 11

Error 12

Drop off detected. Move to a new area, and then press Clean

Cliff Sensors

Cliff Sensors – Roomba Error 12

Error 13

Uneven ground. Place on a flat surface, and then press Clean

Both wheels on uneven surface

Wheels – Roomba Error 13

Error 14

Reinstall the bin, then press Clean

Bin not present in robot. Ensure filter is installed in bin. Check bin detect switch

Bin or Filter – Roomba Error 14

Error 15

 

Internal board error

Internal Error – Roomba Error 15

Error 16

Move to a flat surface, then press Clean

Robot bumped upon start. Bumper possibly dislodged

EnvironmentBumper Error 16

Error 17

Navigation problem. See the app for help

The robot entered an unknown area and got lost while cleaning and unable to return to Home Base

Roomba’s Environment

Error 18

Docking problem. Place on the home base to charge

Cleaning is complete, but the robot was unable to dock onto the Home Base

Roomba’s Environment

Error 19

Undocking problem. Clear obstacles, and then press Clean

Failed to undock. May have bumped something near Home Base

HomeBase – Roomba Error 19

Error 20

Please see the app for help

Roomba is experiencing an internal communication error.

Internal Error – Roomba Error 20

Error 21

Please see the app for help

Lost communication with mobility board. Reboot robot. 

Internal Error – Roomba Error 21

Error 22

Move to a new area, then press Clean

Roomba’s Environment

Robot’s Surroundings – Roomba Error 22

Error 23

 

Battery Authentication Failure. Ensure battery is iRobot authentic

Battery – Roomba Error 23

Error 24

Place on a flat surface, then press Clean

Roomba’s Environment

Wheels – Roomba Error 24

Error 25

Please see the app for help

Internal Board Error. Reboot robot. 

Internal Error – Roomba Error 25

Error 26

Vacuum problem. See the app for help

Vacuum stall. Filter clog possible

Filter – Roomba Error 26

Error 27

Vacuum problem. See the app for help

Vacuum Motor Over-temp: Clogged filter or bad impeller of vacuum motor

Filter or Vacuum Motor

Error 29

Please see the app for help

Error while upgrading software

Upgrade Software – Roomba Error 29

Error 30

Vacuum problem. See the app for help

Vacuum failed to start

Vacuum Motor-Roomba Error 30

Error 31

Please see the app for help

Internal Board Error. Press CLEAN to restart.

Internal Error-Roomba Error 31

Error 32

Please see the app for help

Smart Map version on robot does not match map saved on App

Reboot Roomba

Error 33

Move to a new area, then press Clean

Robot unable to clean path detailed in Smart Map. Path may be blocked

Path Blocked – Roomba Error 33

Error 34

Please see the app for help

Internal COMM’s Error. Reboot robot. 

Internal Error – Roomba Error 34

Error 36

Empty the bin

Bin Full Sensor not Cleared when debris evacuated

Bin – Roomba Error 36

Error 38

Please see the app for help

Power Comms. Issue. Reboot robot. 

Internal Error – Roomba Error 38

Error 39

Please see the app for help

Power Comms. Issue. Reboot robot. 

Internal Error – Roomba Error 39

Error 40

 

Robot Stuck in Virtual Wall Beam

Virtual Wall – Roomba Error 40

Error 41

Please see the app for help

Mission timed out before completion. Press CLEAN to restart mission

Mission Time Out – Roomba Error 41

Error 42

 

Failed to re-localize when direct cleaning

Failed to re-localize – Roomba Error 42

Error 43

 

Started in Home Base IR Halo off Home Base

Home Base – Roomba Error 43

Error 46

Low Battery. Please charge

Robot Ended Mission with low battery not on dock

Battery

Error 47

Please see the app for help

Invalid Robot Calibration. Reboot robot. 

Reboot Roomba

Error 48

Roomba’s path

Invalid Robot Calibration. Reboot robot. 

Path – Roomba Error 48

Error 66Please see the app for helpMemory limit reachedMemory – Error 66
Error 68Please see the app for helpCamera failed during cleaning jobCamera- Error 68
Error 74Please see the app for helpArea limit cleaned reachedArea Limit- Error 74
Error 75Please see the app for helpStuck around obstacledNo Progress- Error 75
Theo dõi bài viết
Notify of
guest

0 Nhận xét
Inline Feedbacks
View all comments